1.การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2.แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

4.การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย