การพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเเละจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนและครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2