วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างคุณภาพผู้เรียน  สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย”

ค่านิยมหลักขององค์กร (OBEC Core Value)

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต (Organic) พร้อมจิตเอื้ออาทร (Benevolence)  
มีอาภรณ์คือความขยัน (Eagerness) ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม (Compliance)  ”

พันธกิจ (Mission)
          ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
          ๔. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          ๕. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
          ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand๔.๐


กลยุทธ์ (Strategy)

           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

                 จุดเน้นที่ 1    Resort Office

                 จุดเน้นที่ 2    e – Office

                 จุดเน้นที่ 3    เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน  สร้างสรรค์โรงเรียน

                 จุดเน้นที่ 4    เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

                 จุดเน้นที่ 5    ICT เพื่อการเรียนรู้

                 จุดเน้นที่ 6    พัฒนากระบวนการคิด

                 จุดเน้นที่ 7    พัฒนาการอ่าน การเขียน

                 จุดเน้นที่ 8    ห้องเรียนคุณภาพ

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

                 จุดเน้นที่ 9    ห้าเรื่องประเทืองปัญญา

                 จุดเน้นที่ 10    หนึ่งคน หนึ่งปี หนึ่งนวัตกรรม

                 จุดเน้นที่ 11    รางวัล “เสมาทองคำ”

                 จุดเน้นที่ 12    คุณธรรมนำความรู้

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

                 จุดเน้นที่ 13    พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

                 จุดเน้นที่ 14    สร้างจุดขายที่แตกต่าง

                 จุดเน้นที่ 15    ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน

                 จุดเน้นที่ 16    SBM (School Based Management)