วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี พ.ศ. 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบริหารและจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

ค่านิยมหลักขององค์กร (OBEC Core Value)
Self-Improvement     พัฒนาตน
Manage                    มุ่งผลสัมฤทธิ์
Innovation                คิดค้นสิ่งใหม่
Lead                        นำองค์กรก้าวไปข้างหน้า
Ethic                        รักษาจริยธรรม

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
3. สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์
      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
      2. การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
      3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
      4. นักเรียนมีความปลอดภัย และมีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ
      5. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
      6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA)                
        2. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data และสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
        3. พัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย (Research) เพื่อพัฒนานวัตกรรม
        4.  กระจ่ายอำนาจภายในเขตพื้นที่ การศึกษา (Empower) ส่งเสริมบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
        ตัวชี้วัด
1) ผลการประเมิน PMOA และ ITA อยู่ในระดับขั้นสูง 2) ความพึงใจของผู้รับบริการร้อยละ 95
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
        2. ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ตามบริบทของโรงเรียน      
       3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก      
        ตัวชี้วัด โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไปร้อยละ 95     
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพ
        1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนากลไก และระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการดูแลและป้องกันนักเรียนออกนอกระบบการศึกษา
        2. ดำเนินงานตามนโยบายตามน้องกลับมาเรียน เพื่อค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม ช่วยเหลือ นักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ
        3. ส่งเสริมให้เด็กพิการหรือด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
        4. ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
       ตัวชี้วัด ไม่มีนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
        1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดนำมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปรามลงสู่การปฏิบัติอย่างเข้มงวด และให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
        2. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ลงสู่การปฏิบัติ และดำเนินการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน (Learning loss)
        3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม และการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดให้มีความปลอดภัย
        ตัวชี้วัด ความรุนแรง อุบัติเหตุ การถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนลดลง
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ
          1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
          2. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน (3R8C) ทักษะภาษา
อังกฤษทักษะดิจิทัล ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สะเต็มศึกษา (STEM) ภาษาต่างประเทศภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในการเรียนรู้
          4. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา คุณธรรมจริยธรรม วินัย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการจัดการเรียนรู้
          ตัวชี้วัด 1)โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ 10 2) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียงร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าในตำแหน่งและวิทยฐานะ
          2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
          3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีวินัยในการออม
         ตัวชี้วัด ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 92