สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง.ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้แก่ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจในสังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2