โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2