4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น  ปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับโรงเรียน สำหรับคุณครู

ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

 

คู่มือ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น   
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF Word

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล