4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ปี 2564  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์            สำหรับโรงเรียน           สำหรับคุณครู  
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น                                      เกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

แบบรายงานการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ จุดเน้นที่ 1-4
   จุดเน้นที่ 1             จุดเน้นที่ 2             จุดเน้นที่ 3               จุดเน้นที่ 4

                         

คู่มือ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น   ดาวน์โหลดเอกสาร PDF