DLTVLOPBURI2

  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

                    โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ช่องสัญญาณ เป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม
2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)      

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DISTANCE LEARNING STANDARD

การดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
1. ประกาศ นโยบายปีทองของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพป.ลพบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาขนาดเล็ก เรื่อง การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ    การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
3.  การประชุมแถลงนโยบายและลงนามบันทึกขัอตกลงฯ เพื่อขับเคลื่อนตามดำเนินการตามนโยบายปีทอง
4.  จัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
    – อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
    – ศึกษาดูงาน รร.ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
5. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
6. คณะกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคบริหารจัดการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ระดับอำเภอ
7. จัดทำเครื่องมือการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (ประเมินตนเองของสถานศึกษา) และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ

     * คู่มือการนิเทศ
    * การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
    * สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563  

  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) งบประมาณ พ.ศ.2564

1. การตรวจเยี่ยมติดตามดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ DLTV  และ
    ซ่อมแซมบำรุงชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
 หนังสือสั่งการ    ปฏิทินการตรวจเยี่ยม
ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ DLTV ปีการศึกษา 2563
   [1]  [2]  [3]

2. จัดทำช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน DLTV
3. ดำเนินการกิจกรรมการประกวดโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
* ประกาศ
* หนังสือสั่งการ
* คู่มือการดำเนินการ
    * การประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Dltv)

    * ผลการประกวดโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 


4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
     สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

คู่มือครู-เอกสารประกอบการเรียนการสอน DLTV

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/ 2564


วันที่ 1 มิถุนายน –  10 ตุลาคม 2564

 ข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลด

ช่องทางการรับชม DLTV 

 

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีให้ได้มาตรฐานมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย 2 ภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านต่อ …………

– แนวทางการจัดการเรียนในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง
https://www.youtube.com/watch?v=AJOy7kajmDg