การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม

การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม