admin lbr2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงดินแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชน สร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ วัดดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงดินแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชน สร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ วัดดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรพางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวย การสถานสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ(วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

     

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรพางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวย การสถานสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ(วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จากสำนักงานเขตฯ สู่โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 13 โรงเรียน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จากสำนักงานเขตฯ สู่โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 13 โรงเรียน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร เพื่อนิเทศ ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการสังเกตุการสอน การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ข้อเสนอะแนะให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านซับไทร/โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า /โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ และโรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร เพื่อนิเทศ ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการสังเกตุการสอน การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ข้อเสนอะแนะให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านซับไทร/โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า /โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ และโรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง Read More »

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยขนาดเล็ก จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยขนาดเล็ก จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน/คณะครู โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ให้การต้อนรับและรายผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนิเทศการประยุกต์ใช้สื่อเทศโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0BEC Content Center) ในโอกาสลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้ครูยกระดับการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้คุณภาพ มากยิ่งขึ้นด้วย

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน/คณะครู โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ให้การต้อนรับและรายผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนิเทศการประยุกต์ใช้สื่อเทศโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0BEC Content Center) ในโอกาสลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้ครูยกระดับการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้คุณภาพ มากยิ่งขึ้นด้วย Read More »

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูสุนทรกิจจาทร เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต พร้อมเทศนาธรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

    

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูสุนทรกิจจาทร เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต พร้อมเทศนาธรรม ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 103 ปี โรงเรียนบ้านดีลัง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 103 ปี โรงเรียนบ้านดีลัง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »