admin lbr2

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาส หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาส หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และนางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปข้อกำหนดและระเบียบที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกประการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับสมัคร ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และนางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปข้อกำหนดและระเบียบที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกประการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับสมัคร ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาถัดไป โดยมีคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาถัดไป โดยมีคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครูโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล เนื่องจากประสพอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวด้วย

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครูโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล เนื่องจากประสพอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวด้วย Read More »

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำโดย นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหลักความสำเร็จในการดำเนินงานของ สพป ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำโดย นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหลักความสำเร็จในการดำเนินงานของ สพป ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 /2567 ณ หอประชุมสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 /2567 ณ หอประชุมสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) และรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ สพฐ. มอบให้ทุกประการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) และรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ สพฐ. มอบให้ทุกประการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาถัดไป โดยมีคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาถัดไป โดยมีคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เข้าให้กำลังใจพร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการประเมินผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการประเมินผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เข้าให้กำลังใจพร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการประเมินผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการประเมินผลงานและความสามารถในการนิเทศการศึกษา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »