admin lbr2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีความพร้อมในการรับสมัครของวันแรก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีความพร้อมในการรับสมัครของวันแรก Read More »

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกเจริญ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกเจริญ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension Read More »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Read More »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 Read More »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมการแสดงละครประวัติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับกองพลทหาราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงการเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมการแสดงละครประวัติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับกองพลทหาราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงการเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Read More »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอลำสนธิ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอลำสนธิ จำนวน 23 ราย ในหัวข้อ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension Read More »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต และเทศนาธรรม ในหัวข้อความสำคัญของการระงับกิเลส หรือกำจัดกิเลส คือ ความอยากให้เบาบางจากจิตใจ พร้อมทั้งให้พรแก่เจ้าหน้าที่ท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต และเทศนาธรรม ในหัวข้อความสำคัญของการระงับกิเลส หรือกำจัดกิเลส คือ ความอยากให้เบาบางจากจิตใจ พร้อมทั้งให้พรแก่เจ้าหน้าที่ท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ไปนิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน เครื่องเขียนแบบเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องด้านความปลอดภัยของผู้เรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ไปนิเทศ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน เครื่องเขียนแบบเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องด้านความปลอดภัยของผู้เรียน Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามด้านการบริหาร อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป …

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามด้านการบริหาร อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี Read More »