admin lbr2

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สพม. ลพบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ซึ่งมีการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯ กิตติภพ สระสงครามภู รองฯขันธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาพร้อมแจ้งข้อราชการและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนอท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯ กิตติภพ สระสงครามภู และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกล พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2566 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. พร้อมประชุม ติดตาม การดำเนินงาน ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม(ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 30พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบ อำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ สพป. ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสาลิกาดีลัง อ.พัฒนานิคม โดยมี นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงเรียนพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ในระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร ของจังหวัดกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการเปลี่ยนขยะให้มีชีวิต เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2 มีจิตสาธารณะ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาดในองค์กร และ สำนักงาน ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน บุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2