การดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2