การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางอรัญญา อางอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1