การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20 กันยายน 2565 น. นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี เกิดเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานประถมศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2