คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล *

คู่มือปฎิบัติงานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

คู่มือปฎิบัติงานงานวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู

คู่มือปฎิบัติงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

คู่มือปฎิบัติงานงานจัดทำแฟ้มประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฎิบัติงานการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

คู่มือปฎิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คู่มือปฎิบัติงานการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสายงานการสอน

คู่มือปฎิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฎิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือปฎิบัติงานการขอลาออกจากข้าราชการ

คู่มือปฎิบัติงานการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ฯ

คู่มือปฎิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฎิบัติงานการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือปฎิบัติงานการจัดทำข้อมูลระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

คู่มือปฎิบัติงานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ

คู่มือปฎิบัติงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

คู่มือปฎิบัติงานงานธุรการ

คู่มือปฎิบัติงานงานธุรการ