คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล *

หลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การรบรรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษเเละการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์อื่นๆ

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow