คู่มือการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (แบบ ร.1)
2. แบบการรับฟังความคิดเห็น (แบบ ร.2)
3. แผนการรวมสถานศึกษา (แบบ ร.3)
ดาวน์โหลดที่นี่