นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายชัชวาล ไทยเที่ยง ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านซับหินขวาง โรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนบ้านซับไทร โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี โรงเรียนบ้านซับผาสุก โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา และโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ