นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางศศิธร คทาโภคิน ประธานกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว โรงเรียนบ้านสันตะลุง โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง และโรงเรียนวัดศิริบรรพต