นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2