นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในเขตอำเภอชัยบาดาล คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล ชั้น 2