นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกฯ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี