นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นายพร้อม จันทนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองเสมา โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านดงดินแดง โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง โรงเรียนบ้านป่าเขว้า โรงเรียนบ้านหนองขาม