บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู จำนวน 20 โรงเรียนของลพบุรีเขต 2 มาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ โครงการ“ทุนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณหรือ ทุนหลวงพ่อใหญ่” พร้อมร่วมมือกัน ในการดูแล พัฒนานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้ได้รับความรู้ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีวิต และทักษะวิชาชีพ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ