ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖