ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)