ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
ประกาศ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ใบสมัคร

* ผู้สมัครกรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสอบทั้งตัวจริงและสำเนามาให้ครบถ้วน *

** ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นใบรับรองที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ และต้องระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค **

*** ผู้สมัครกรุณาแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ***