ประชุมคณะทำงาน PA Support สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะทำงาน PA Support สพป.ลพบุรี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2