วันที่ 10 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำโดย นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหลักความสำเร็จในการดำเนินงานของ สพป ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2