วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครูโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล เนื่องจากประสพอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวด้วย