วันที่ 11 เมษายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาถัดไป โดยมีคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2