วันที่ 13 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อสรุปผลการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัดในด้าน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม คณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2