วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ และโรงเรียนบ้านบัวชุม

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ และโรงเรียนบ้านบัวชุม