วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2