วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงส์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านนาโสม โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาตะแคง

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงส์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านนาโสม โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาตะแคง