วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายประเสริฐ ทิวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าตะโก โรงเรียนบ้านบ่อคู่ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนทะเลวังวัด และโรงเรียนบ้านท่ากรวด

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายประเสริฐ ทิวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าตะโก โรงเรียนบ้านบ่อคู่ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนทะเลวังวัด และโรงเรียนบ้านท่ากรวด