วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก และมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ของเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom