วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผอ.ภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2