วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย และโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย และโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม