วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางวรรณวิมล ทองงาม ประธานกลุ่มพัฒนานิคม และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย โรงเรียนวัดหนองนา และโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม โรงเรียนดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องเขียนแบบเรียน ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี มีความพร้อมและจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางวรรณวิมล ทองงาม ประธานกลุ่มพัฒนานิคม และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ติดตามการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย โรงเรียนวัดหนองนา และโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม โรงเรียนดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องเขียนแบบเรียน ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี มีความพร้อมและจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน