วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566