วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน กศจ. ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนนายอำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 คน ประชุมพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ ในการพิจารณาความดี ความชอบ การโอน ย้าย การกำหนดตำแหน่ง