วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสถานศึกษาในสังกัด สพป ลพบุรี เขต 2 ประชุมวางแผนดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด และนโยบายของกระทรวงศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2