วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ นะธะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม ( ชั้น2 ) สพป.ลพบุรี เขต 2