วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เพื่อติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครู/นักเรียน พร้อมกำชับให้โรงเรียนดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน /อาหารกลางวันและการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ตามที่ สพฐ กำหนด ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีต่อไป