วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมการแสดงละครประวัติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับกองพลทหาราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงการเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมการแสดงละครประวัติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับกองพลทหาราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงการเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปํญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2