เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรอบการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568

เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ที่นี่
การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในการจัดทำเอกสาร ปร.4ก แบบ ปร. 4 – 6 ให้ยึดราคาวัสดุ ค่าแรง และครุภัณฑ์ ดังนี้
1. ราคาวัสดุ ใช้พาณิชย์จังหวัดก่อน (ไม่เกิน 30วัน) (สำหรับโรงเรียนที่ตั้งห่างจากศาลากลางเกิน 80 กม. สามารถใช้จังหวัดใกล้เคียงได้) หากไม่มีรายการ ให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง  หากจังหวัดใกล้เคียงไม่มี ใช้ราคาท้องถิ่น (ในการสืบราคาต้องทำบันทึกข้อความด้วย)
เว็บไซต์สำหรับเช๊คราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัด  รายละเอียดที่นี่

2. ค่าแร ใช้ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567 ของ สนผ. สพฐ.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

3. ราคาครุภัณฑ์ ใช้ราคาของสำนักงบประมาณ