นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางนางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ประมวลผลและชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวังข่าวสาร

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางนางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ประมวลผลและชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวังข่าวสาร ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่ม