วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงส์คำดี ประกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี (ศรีสยามอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว และโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธรรมนูญ หงส์คำดี ประกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี (ศรีสยามอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว และโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์