นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายจำเริญ รัตนศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 โรงเรียนบ้านศรีเมือง โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร โรงเรียนบ้านเขารวก โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา โรงเรียนบ้านลำสนธิ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ และโรงเรียนบ้านเหวตาบัว