นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่25 – 26 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ และนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ไปนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ อำเภอชัยบาดาล โดยโรงเรียนได้มีการเตรียมความด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องเขียนแบบเรียน ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี มีความพร้อมและจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน