การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 

 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 

 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
 

 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
 

 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 

 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 

 
6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 

 
7. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ .2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 

 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 

 
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 

 
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 

 
11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 

 
12. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 

 
13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 

 
14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
15. กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 
19. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

 
20. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 

 
21. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

กฎหมายและระเบียบอื่นๆ

 

22. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานตาม ว.21
 

 
23. อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
 

24. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
 

 
25. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

 
26. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 

 
27. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 

 
28. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 
29. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ลพบุรี เขต 2 


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


เดือนตุลาคม 2565


เดือนพฤศจิกายน 2565


เดือนธันวาคม 2565


เดือนมกราคม 2566


เดือนกุมภาพันธ์ 2566


เดือนมีนาคม 2566


เดือนเมษายน 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565

แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 08 0663 2211 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
08 0661 7117
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 223799